DRUH PODNETU
PREDMET PODNETU

OBSAH PODNETU

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

1. Aký je Váš vzťah k našej spoločnosti?

Príloha

Nasledujúce položky sú nepovinné:

OZNAMOVATEĽ

Podnet môžete podať aj anonymne. Ak sa však identifikujete, budeme môcť využiť vašu pomoc a poskytnúť vám priamu spätnú väzbu. Diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti o Vašej totožnosti sú garantované. Prenasledovanie alebo postihovanie voči komukoľvek, kto v dobrej viere nahlási podnet alebo pomôže takýto podnet vyriešiť, je absolútne zakázané.

Pokiaľ v rámci neanonymného podnetu dobrovoľne poskytnete Vaše osobné údaje, tieto budú spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o.* (ďalej len „KMS“), spracúvané v súlade s účelom:

a) plnenia zákonnej povinnosti KMS ustanovenej zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v platnom znení, v prípade, že ste sa o skutočnostiach uvádzaných v podnete dozvedeli v súvislosti s výkonom Vášho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie; KMS spracúva tie osobné údaje, ktoré uvediete v rámci podnetu (meno a priezvisko, adresa pobytu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie len poznámka, že ide o anonymný podnet) po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu (§ 12 zákona č. 307/2014 Z. z.).

b) vedenia evidencie a správy podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti nad rámec zákona č. 307/2014 Z. z., na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (dobrovoľné poskytnutie osobných údajov v iných prípadoch, ako sú uvedené v písm. a)). Osobné údaje sú v danom prípade uchovávané po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou orgánov činným v trestnom konaní, súdov, či iných správnych orgánov, ktoré sú oprávnené žiadať uvedené osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov.


Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KMS oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (v prípade spracúvania Vašich osobných údajov podľa písm. b)) a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: JUDr. Matúš Kuzmiak, LL.M., Email: mkuzmiak@kia.sk, Tel.: 041/515 1062

* Kia Motors Slovakia s.r.o., so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 35 876 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15074/L

Prázdny
Prázdny