DRUH PODNETU
PREDMET PODNETU

OBSAH PODNETU

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

1. Aký je Váš vzťah k našej spoločnosti?

Príloha

Nasledujúce položky sú nepovinné:

OZNAMOVATEĽ

Podnet môžete podať aj anonymne. Ak sa však identifikujete, budeme môcť využiť vašu pomoc a poskytnúť vám priamu spätnú väzbu. Diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti o Vašej totožnosti sú garantované. Prenasledovanie alebo postihovanie voči komukoľvek, kto v dobrej viere nahlási podnet alebo pomôže takýto podnet vyriešiť, je absolútne zakázané.

Údaje poskytnuté vo Vašom podnete môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, pričom takéto údaje budú prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. so sídlom Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO 35 876 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15074/L (ďalej len „KMS“) spracúvané v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v platnom znení, a to v prípade, že ste sa o skutočnostiach uvádzaných v podnete dozvedeli v súvislosti s výkonom Vášho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, za účelom vedenia evidencie podľa zákona č. 307/2014 Z. z., pričom budú spracúvané osobné údaje: meno a priezvisko, adresa pobytu zamestnanca KMS, ktorý podal podnet (v prípade anonymného podnetu sa uvedie len poznámka, že ide o anonymný podnet).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou orgánov činným v trestnom konaní, súdov, či iných správnych orgánov, ktoré sú oprávnené žiadať uvedené osobné údaje v zmysle platného právneho poriadku.

Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Prázdny
Prázdny